PONUDA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI KUPCA TOPLINSKE ENERGIJE U CENTRALNOM TOPLINSKOM SUSTAVU

 

 1. I.        PREDMET PONUDE

 

U okviru obavljanja djelatnosti Kupca toplinske energije, sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14), HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. pruža usluge stručnog upravljanja, rukovanja i održavanja toplinske podstanice unutar zgrade/građevine, usluge raspodjele i obračuna troškova isporučene toplinske energije te ispostavljanja računa za toplinsku energiju krajnjim kupcima.

 

 1. II.      OPSEG USLUGE

 

Ÿ  U opsegu ove Ponude su sljedeće usluge:

1. Usluga stručnog upravljanja i rukovanja toplinskim podstanicama, koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)   Redovite obilaske toplinskih podstanica uz detaljan pregled i kontrolu rada uređaja unutar iste te provjeru stanja radnih parametara i stanja opreme u svrhu prevencije kvarova i prekida opskrbe toplinskom energijom

b) Podešavanje parametara regulacijskih krugova s ciljem postizanja optimalne ili tražene temperature medija za centralno grijanje, odnosno temperature medija za pripremu potrošne tople vode.

2. Usluga održavanja toplinskih podstanica, čime se postiže njihova puna funkcionalnost, a koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)  Preventivno održavanje ugrađene opreme koje su u nadležnosti Kupca toplinske energije. Navedeno uključuje:

1. Zakonski propisane aktivnosti, koje obuhvaćaju:

 • ispitivanje  toplinskih podstanica kao postrojenja s povećanim opasnostima
 • ispitivanje i servis sigurnosnih ventila
 • elektrotehnička ispitivanja (ispitivanje otpora izolacije električnih instalacija, ispitivanje zaštite od direktnog i indirektnog dodira napona, ispitivanje sustava za izjednačenje potencijala metalnih masa)
 • deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju prostora toplinske podstanice.

2. Planske remonte te održavanje prema stanju. Ono podrazumijeva periodičko provođenje radova održavanja na opremi nužnih za održavanje funkcionalnosti u narednom periodu. Njihovo provođenje propisano je uputama proizvođača opreme ili je utvrđeno dugogodišnjim iskustvom HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. u obavljanju poslova održavanja istovrsne opreme.

b)  Korektivno održavanje opreme u toplinskim podstanicama, koje  obuhvaća:

1. Dijagnosticiranje kvara, popravak te, ukoliko popravak nije moguć,  zamjenu, sljedeće opreme:

 • cijevi i dijelova cjevovoda
 • prirubnica za izradu spojeva cjevovoda i armature
 • zaporne armature (ventila, slavina, zasuna, nepovratnih ventila, zaklopki, prigušnica, hvatača nečistoća i kompenzatora)
 • sigurnosnih ventila
 • cirkulacijskih, transportnih i potopnih pumpi
 • spremnika potrošne tople vode
 • ekspanzijskih posuda
 • izmjenjivača topline
 • uređaja i opreme za mjerenje i regulaciju (termometara, manometara, termostata, regulacijskih ventila i slavina, presostata, nivostata, elektromagnetskih ventila, temperaturnih osjetnika, regulatora temperature)
 • elektroopreme u ili na razvodnom ormaru toplinske podstanice iz kojega se napajaju elementi potrebni za funkcioniranje toplinske podstanice (motornih zaštitnih sklopki, automatskih prekidača i sklopki)
 • kabela i ostalog elektroinstalacijskog materijala (kabelskih polica, zaštitnih cijevi, rasvjete, uzemljenja).

2. Provođenje sljedećih radova:

 • izolaterski radovi na cjevovodima, uključujući popravak oštećene i zamjenu dotrajale izolacije
 • kemijsko čišćenje izmjenjivača topline i spremnika potrošne tople vode,
 • pražnjenje i naknadno punjenje unutarnjih instalacija grijanja pogonskom vodom, uključujući i troškove pogonske vode u slučaju otklanjanja kvarova odnosno hitnih intervencija
 • odzračivanje unutarnjih instalacija centralnog grijanja u zajedničkim dijelovima zgrade/građevine.

U sve aktivnosti održavanja uključen je sav potreban potrošni materijal (zavarivački materijal, osobna zaštitna sredstva i materijal za higijensko-sanitarnu zaštitu radnika, vodoinstalacijski materijal, boje i lakovi, potrošni elektrotehnički materijal), alat i pribor korišten pri provedbi istih te pričuvni dijelovi gore navedene opreme, kao i troškovi dovoza opreme te odvoza otpadnog materijala, odnosno njegovog zbrinjavanja.

3.  Usluga raspodjele i obračuna troškova isporučene toplinske energije te ispostavljanja računa za toplinsku energiju krajnjim kupcima, koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

 • kupnju toplinske energije od opskrbljivača toplinskom energijom na obračunskom mjernom mjestu
 • raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na krajnje kupce u skladu s Odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
 • ispostavljanje i dostavu računa krajnjim kupcima te naplata računa, koji se, uz ostale načine naplate, mogu platiti i trajnim nalogom te bez plaćanja provizije u poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte. Detaljnije informacije o mogućnostima plaćanja računa za toplinsku energiju možete pronaći na našoj internet stranici www.hep.hr/toplinarstvo/kupci/placanje.

 

 1. III.    ODRŽAVANJE UNUTARNJIH INSTALACIJA

Radovi na održavanju unutarnjih instalacija grijanja provoditi će se isključivo temeljem narudžbenice ovlaštenog predstavnika suvlasnika putem upravitelja zgrade, koji će teretiti račun pričuve zgrade/građevine.

 

 1. IV.   AKTIVNOSTI I TROŠKOVI KOJI NE ULAZE U OPSEG USLUGE

Ÿ U opsegu ove Ponude nisu sljedeći troškovi i aktivnosti, koji ne ulaze u opseg usluge Kupca toplinske energije:

 • troškovi električne energije za pogon opreme u toplinskoj podstanici
 • troškovi građevinskog održavanja prostorije u kojoj se nalazi toplinska podstanica
 • ostali režijski troškovi nastali vezano za upotrebu toplinske podstanice
 • izdaci za investicije, odnosno rekonstrukcije toplinske podstanice i unutarnjih instalacija grijanja
 • ugradnja, održavanje i umjeravanje zasebnih mjerila toplinske energije
 • ugradnja i održavanje individualnih toplinskih podstanica (ITPS)
 • ugradnja, održavanje i očitanje uređaja za lokalnu razdiobu troškova toplinske energije (razdjelnika topline), termostatskih radijatorskih ventila te sve prateće opreme (frekventno regulirane pumpe, oprema za balansiranje sustava i dr.)
 • troškovi održavanja električne instalacije od električnog brojila do razvodnog ormara u toplinskoj podstanici
 • troškovi održavanja instalacija potrošne tople vode nakon zaporne armature na izlasku iz spremnika te zaporne armature prije recirkulacijske pumpe,
 • troškovi održavanja unutarnje instalacije grijanja nakon zadnje zaporne armature na polaznom vodu te prije prve zaporne armature na povratnom vodu, u toplinskoj podstanici
 • troškovi održavanja vodomjera hladne vode i instalacije hladne vode od brojila u vodovodnom oknu do prvog ventila u toplinskoj podstanici
 • troškove punjenja i pražnjenja unutarnjih instalacija pogonskom vodom i troškove pogonske vode, prema zahtjevu krajnjih kupaca
 • troškovi materijala i radova na otklanjanju šteta nastalih u slučajevima više sile, kvarova opreme u toplinskoj podstanici i instalacija grijanja u zajedničkim dijelovima zgrade/građevine ili samostalnim uporabnim cjelinama krajnjih kupaca za koje nije odgovoran Kupac toplinske energije.
 • troškovi ostalih nenavedenih radova po posebnim zahtjevima krajnjih kupaca.

 

 1. V.     ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. će usluge preventivnog održavanja izvršavati u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i planovima održavanja, dok će u slučaju kvarova, uslijed kojih je onemogućena isporuka toplinske energije, odmah pristupiti njihovom otklanjanju.

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. ima organiziranu dežurnu službu za korisnike putem koje krajnji kupci mogu prijavljivati kvarove na instalacijama u opsegu ove Ponude 24 sata dnevno – radnim danom, vikendom i praznikom. Broj telefona Službe za korisnike može se pronaći na službenim internetskim stranicama HEP-TOPLINARSTVA d.o.o.: www.hep.hr/toplinarstvo i na računima za toplinsku energiju.

 

 1. VI.   CIJENA PONUDE

Ponuđena cijena za usluge koje su predmet ove Ponude iznosi:

a)       za sve KRAJNJE KUPCE koji imaju pripremu potrošne tople vode u toplinskoj podstanici 0,69 kn/m2/mjesečno,

b)       za sve KRAJNJE KUPCE koji nemaju pripremu potrošne tople vode u toplinskoj podstanici 0,50 kn/m2/mjesečno.

 

VII. PLAĆANJE USLUGE

Naknada za obavljanje djelatnosti Kupca bit će iskazana na pojedinačnim mjesečnim računima ispostavljenim krajnjim kupcima za isporučenu toplinsku energiju, čije plaćanje je regulirano sukladno odredbama važećih Općih uvjeta za isporuku toplinske energije.

Troškove materijala, radova i usluga po zahtjevu ovlaštenog predstavnika suvlasnika, a koji ne spadaju u navedeni opseg djelatnosti Kupca, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. će obračunati na zasebnom računu temeljem narudžbenice, a isti treba teretiti račun pričuve i biti plaćen putem upravitelja zgrade/građevine.

Plaćanje investicija odnosno rekonstrukcija toplinske podstanice i unutarnjih instalacija grijanja definirat će se odredbama posebnih ugovora između HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. i krajnjih kupaca, jer iste nisu predmet ove Ponude.

 

PRIMJER UGOVORA O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGIJE

HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15a, Zagreb OIB: 15907062900 IBAN: HR3823600001500033197 , koje zastupa direktor mr.sc.Robert Krklec, dipl.ing.el. kao KUPAC toplinske energije (u daljnjem tekstu: KUPAC)
 i
vlasnici samostalnih uporabnih cjelina nekretnine te zajedničkih dijelova nekretnine na adresi    XXXXXXXXX, ZAGREB
zastupani po ovlaštenom/im predstavniku/cima suvlasnika
(ime i prezime predstavnika suvlasnika, OIB
(ime i prezime predstavnika suvlasnika, OIB
kao KRAJNJI KUPCI toplinske energije (u daljnjem tekstu: KRAJNJI KUPCI) sklopili su sljedeći

UGOVOR O POTROŠNJI TOPLINSKE ENERGIJE

I.          PREDMET UGOVORA
Članak 1.
(1)        Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze između KUPCA i KRAJNJIH KUPACA u vezi s upravljanjem, rukovanjem i održavanjem toplinske podstanice, isporukom toplinske energije te izdavanjem računa KRAJNJIM KUPCIMA za zgradu/građevinu na adresi: XXXXXXXXXXXXXX, ZAGREB na zajedničkom mjerilu/ima toplinske energije.
(2)        Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem odredbi Zakona o tržištu toplinske energije(NN 80/13,14/14), općih uvjeta i mrežnih pravila koje se odnose na djelatnosti na području toplinske energije, metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.
(3)        Ugovorne strane utvrđuju da su KRAJNJI KUPCI donijeli Odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s KUPCEM većinom glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima.
(4)        Ugovor sklopljen između KUPCA i KRAJNJIH KUPACA na temelju Odluke iz stavka 3. ovog članka smatra se sklopljenim sa svim KRAJNJIM KUPCIMA i primjenjuje se i na svakog novog KRAJNJEG KUPCA u opsegu prava i obveza koje je imao njegov prethodnik.
(5)        Popis krajnjih kupaca s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju, Odluka o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjernom mjestu iPonuda nalaze se u prilogu Ugovora i njegovi su sastavni dijelovi.
(6)        KRAJNJI KUPCI obvezni su u roku od 8 dana, prijaviti KUPCU svaku promjenu vlasništva samostalne uporabne cjeline ili drugih podataka koji imaju utjecaj na ispostavljanje računa za toplinsku energiju i ugovorni odnos s KUPCEM.
Članak 2.
(1)        KRAJNJI KUPCI opskrbljuju se toplinskom energijom iz centralnog toplinskog sustava grada Zagreba.
(2) Podaci o zgradi/građevini za koju se sklapa ovaj Ugovor:
Adresa zgrade/građevine
XXXXXXXXXXXXXXXX ZAGREB
Identifikacijska/e oznaka/e obračunskog mjernog mjesta zajedničkog mjerila za centralno grijanje
XXXXXXXX
Identifikacijska/e oznaka/e obračunskog mjernog mjesta zajedničkog mjerila za potrošnu toplu vodu
Priključna snaga zgrade/građevine prema termoenergetskoj suglasnosti
XXXXXXXXX kW
(3)        KUPAC, pored obavljanja djelatnosti kupca toplinske energije, ujedno je i nositelj javne usluge distribucije toplinske energije te posjeduje važeću dozvolu za opskrbu toplinskom energijom. U skladu s navedenim, KUPAC omogućava preuzimanje toplinske energije iz distribucijske mreže KRAJNJIM KUPCIMA te im pruža uslugu opskrbe toplinskom energijom uz plaćanje naknada prema ovom Ugovoru.
II.         UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 3.
(1)        Račun za KRAJNJE KUPCE sačinjava zbroj:
a)         troškova isporučene toplinske energije,
b)         naknade za obavljanje djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, i
c)         naknade za obavljanje djelatnosti kupca.
(2)        KUPAC obavlja raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na temelju Odluke o načinu raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije sukladno važećem pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.
(3)        KUPAC je dužan na računu ili uz račun za KRAJNJE KUPCE razvidno prikazati cijene/naknade/tarife i navesti podatke na temelju kojih krajnji kupci mogu izvršiti provjeru računa.
(4)        Na ukupni zbroj troškova na računu iz stavka 1. ovog članka KUPAC će zaračunati propisani porez na dodanu vrijednost.
Članak 4.
(1)        Ukupni troškovi isporučene toplinske energije za KRAJNJEG KUPCA sastoje se od troškova snage i troškova energije.
(2)        Troškovi energije (Ts1) obračunavaju se na temelju isporučene (preuzete) toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu (kWh) pomnožene s:
a)         iznosom tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije (kn/kWh) i
b)         iznosom tarifne stavke za distribuciju toplinske energije (kn/kWh).
(3)        Troškovi energije obuhvaćaju varijabilne troškove obavljanja djelatnosti proizvodnje toplinske energije i djelatnosti distribucije toplinske energije odnosno troškove potrošenog goriva za proizvodnju toplinske energije i troškove gubitaka toplinske energije u distribucijskoj mreži te ostale troškove koji ovise o količini proizvedene i isporučene toplinske energije.
(4)        Troškovi snage (Ts2) obračunavaju se na temelju priključne snage iz termoenergetske suglasnosti (kW) pomnožene s:
a)         iznosom tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije (kn/kW/mjesečno) i
b)         iznosom tarifne stavke za distribuciju toplinske energije (kn/kW/mjesečno).
(5)        Troškovi snage obuhvaćaju nastale fiksne troškove nužne za obavljanje djelatnosti proizvodnje toplinske energije i djelatnosti distribucije toplinske energije kao što su troškovi održavanja proizvodnih postrojenja i distribucijske mreže, amortizacije te ostalih fiksnih troškova poslovanja proizvođača toplinske energije i distributera toplinske energije.
(6)        Iznose tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i iznose tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) temeljem propisane metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
(7)        Metodologije iz stavka 6. ovog članka temelje se na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te uključuje povrat sredstava od investicija u energetske objekte i opremu za proizvodnju i distribuciju toplinske energije.
Članak 5.
(1)        Naknada za djelatnost opskrbe toplinskom energijom naplaćuje se svakom KRAJNJEM KUPCU u fiksnom iznosu mjesečno po izdanom računu.
(2)        Naknada za djelatnost opskrbe toplinskom energijom utvrđuje se ugovornim odnosom KUPCA i opskrbljivača toplinskom energijom, a obuhvaća troškove obavljanja djelatnosti opskrbe toplinskom energijom u centralnom toplinskom sustavu.
(3)        Jedinična cijena naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom iznosi 7,02 kn po izdanom računu KRAJNJIM KUPCIMA.
 (4)       Visina naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom mijenjat će se sukladno promjeni godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj intemetskoj stranici www.dzs.hr.
Članak 6.
(1)        Naknada za djelatnost kupca toplinske energije naplaćuje se svakom KRAJNJEM KUPCU u fiksnom iznosu mjesečno.
(2)        Jedinična cijena naknade za djelatnost kupca toplinske energije iznosi
a)         za sve KRAJNJE KUPCE koji imaju pripremu potrošne tople vode u toplinskoj podstanici 0,69 kn/m2/mjesečno,
b)         za sve KRAJNJE KUPCE koji nemaju pripremu potrošne tople vode u toplinskoj podstanici 0,50 kn/m2/mjesečno, a ista se množi s površinom samostalne uporabne cjeline KRAJNJEG KUPCA.
(3)        Detaljna razrada razine usluge djelatnosti kupca navedena je u Ponudi, a koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora.
(4)        Naknada za djelatnost kupca ne obuhvaća troškove električne energije za pogon opreme u toplinskoj podstanici, troškove građevinskog održavanja prostorije u kojoj se nalazi toplinska podstanica i ostale režijske troškove nastale vezano uz upotrebu toplinske podstanice, te su ih KRAJNJI KUPCI dužni sami podmirivati.
(5)        Sve dodatne radove u slučaju hitnih intervencija, održavanje unutarnjih instalacija grijanja do ulaska u samostalnu uporabnu cjelinu KRAJNJEG KUPCA ili radove po zahtjevu ovlaštenog predstavnika KRAJNJIH KUPACA, koji nisu navedeni u Ponudi iz stavka 3. ovog članka, KUPAC će obračunati na zasebnom računu temeljem narudžbenice ovlaštenog predstavnika suvlasnika putem upravitelja zgrade,koji će teretiti račun pričuve zgrade/građevine.
(6)        Investicije i rekonstrukcije unutarnjih instalacija do ulaska u samostalnu uporabnu cjelinu KRAJNJEG KUPCA nisu u sadržajnom obuhvatu ovog Ugovora, nego će biti predmet zasebnih ugovora.
(7)        Jedinična cijena naknade za djelatnost kupca toplinske energije iz stavka 2. ovog članka mijenjat će se sukladno promjeni godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na svojoj službenoj Internet straniciwww.dzs.hr.
Članak 7.
(1)        Ukoliko nakon sklapanja ovog Ugovora dođe do promjene zakonskih i/ili podzakonskih akata koji će imati utjecaja na promjenu cijena/naknada/tarifa iz ovog Ugovora, isti akti će se primijeniti na ovaj Ugovor bez sklapanja dodatka istom.
(2)        KUPAC je dužan prije primjene nove cijene toplinske energije obavijestiti KRAJNJE KUPCE o svakoj promjeni cijena/naknada/tarifa koje utvrđuju nadležna tijela i/ili energetski subjekti, a koje ulaze u konačnu cijenu toplinske energije.
Članak 8.
(1)        KRAJNJI KUPCI dužni su ispostavljene račune platiti u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa u korist računa KUPCA, IBAN HR3823600001500033197 ‘
(2)        U slučaju da KRAJNJI KUPCI nisu zaprimili račun do 15. (petnaestog) dana u tekućem mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje, dužni su o tome obavijestiti KUPCA.
(3)        U slučaju da KRAJNJI KUPCI nisu zaprimili račun u roku iz stavka 2. ovog članka, KUPAC će im izdati presliku računa bez naknade.
(4)        KUPAC ima pravo od KRAJNJIH KUPACA kategorije industrija i poslovni potrošači zatražiti dostavu instrumenata osiguranja plaćanja u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Članak 9.
(1)        KRAJNJIM KUPCIMA koji ne plate račun u roku dospijeća, KUPAC će obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u narednom računu.
(2)        KRAJNJIM KUPCIMA koji ne plate račun u roku dospijeća, KUPAC može ispostaviti pisanu opomenu.
(3)        Ukoliko KRAJNJI KUPCI ne plate dospjele novčane obveze ni nakon isteka roka iz pisane opomene, KUPAC ima pravo, ukoliko postoje tehnički uvjeti( a ako ne postoje ??), obustaviti isporuku toplinske energije za te KRAJNJE KUPCE.
(4)        Za vrijeme obustave isporuke toplinske energije, KRAJNJI KUPCI dužni su plaćati sve troškove, osim troškova energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.
Članak 10.
(1)        KRAJNJI KUPCI mogu pisanim prigovorom djelomično ili u cijelosti KUPCU osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a nesporni dio dužni su platiti u roku dospijeća.
(2)        KUPAC je dužan KRAJNJIM KUPCIMA odgovoriti na prigovor u roku 15 dana od dana primitka pisanog prigovora.
III.         MJERENJE ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 11.
(1)        KUPAC preuzima isporučenu toplinsku energiju iz distribucijske mreže na obračunskom mjernom mjestu opremljenom zajedničkim mjerilom toplinske energije i mjernom opremom smještenom u toplinskoj podstanici objekta KRAJNJIH KUPACA.
(2)        KRAJNJI KUPCI dužan su u svojoj toplinskoj podstanici omogućiti ugradnju komunikacijske opreme za potrebe nadzora, mjerenja i automatizacije distribucijske mreže, te po potrebi osigurati napajanje uređaja električnom energijom.
(3)        Mjerilo toplinske energije očitava ovlaštena osoba distributera mjesečno i to unutar tri dana prije ili poslije isteka obračunskog razdoblja, što se smatra standardnom uslugom očitanja.
(4)        Obračunsko razdoblje obuhvaća period od 30 +/- 3 dana.
(5)        Ukoliko distributeru toplinske energije nije omogućeno očitanje mjerila toplinske energije u toplinskoj podstanici za jedno obračunsko razdoblje, potrošnju toplinske energije KUPAC će obračunati na temelju stanja mjerila toplinske energije koje mu na njegov pisani zahtjev dostavi ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA ili na temelju utrošene toplinske energije ostvarene u prethodnom obračunskom razdoblju ili u istom obračunskom razdoblju prethodne godine.
(6)        Stanje mjerila toplinske energije određeno na način opisan u stavku 5. ovoga članka ne može se koristiti za obračun toplinske energije više od dva puta uzastopno.
(7)        Kada distributer toplinske energije sam ili po prijavi KRAJNJIH KUPACA utvrdi da mjerilo toplinske energije nepravilno radi ili da neko vrijeme nije obavljalo svoju funkciju, potrošnja toplinske energije obračunava se u skladu s odredbom stavka 5. ovog članka.
IV.        KVALITETA ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 12.
(1)        KUPAC je dužan osigurati isporuku toplinske energije za grijanje tijekom ogrjevne sezone, a ako obavlja i uslugu zagrijavanja potrošne tople vode, dužan je tijekom cijele godine osigurati isporuku toplinske energije kojom se na uređaju za zagrijavanje ili na izlazu iz spremnika potrošne tople vode postiže temperatura potrošne tople vode 43 °C ± 3 °C.
(2)        Ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.
(3)        Opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti.
(4)        Isporuka toplinske energije KRAJNJIM KUPCIMA na zajedničkom mjerilu toplinske energije može započeti u ogrjevnoj sezoni, unutar razdoblja spremnosti za grijanje, i prije nego što distributer toplinske energije donese odluku iz stavka 3. ovoga članka, kada to pisanim putem od KUPCA zatraži ovlašteni predstavnik suvlasnika.
Članak 13.
(1)        KUPAC obavlja isporuku toplinske energije u dnevnom i noćnom režimu rada.
(2)        Dnevni režim rada traje od 6,00 sati do 22,00 sata. KUPAC je dužan osigurati količinu toplinske
energije kojom se u dnevnom režimu rada u razdoblju ogrjevne sezone postižu projektirane temperature zraka prostorija KRAJNJIH KUPACA prema tehničkim propisima.
(3)        Noćni režim grijanja traje od 22,00 sata do 6,00 sati. KUPAC je dužan osigurati količinu toplinske
energije kojom se u prostorijama KRAJNJEG KUPCA može postići prosječna temperatura viša od 15°C ± 1°C.
(4)        Na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika, KUPAC može izmijeniti režim rada, kao i temperaturu u režimu rada, ako za to postoje tehnički uvjeti.
Članak 14.
(1)        Ako KRAJNJI KUPAC putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika podnese pisani prigovor na kvalitetu toplinske energije, KUPAC je dužan provesti mjerenja u roku od tri dana do dana primitka prigovora, a pisano izvješće o rezultatima mjerenja kvalitete toplinske energije dostaviti podnositelju prigovora u daljnjem roku od osam dana.
(2)        Ako je prigovor na kvalitetu toplinske energije neosnovan, troškove mjerenja snosi KRAJNJI KUPAC, a ako je prigovor osnovan troškove mjerenja snosi KUPAC.
(3)        Ukoliko rezultati mjerenja pokažu daje prigovor na kvalitetu toplinske energije osnovan, KUPAC je dužan poduzeti odgovarajuće mjere za poboljšanje kvalitete toplinske energije.
V.         UVJETI OGRANIČENJA I OBUSTAVE ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 15.
(1)        KRAJNJI KUPCI imaju pravo na pouzdanu i sigurnu opskrbu toplinskom energijom, odnosno isporuku toplinske energije, sve dok ispunjava obveze sukladno ovom Ugovoru.
(2)        U slučaju tehničkih i drugih smetnji u opskrbi toplinskom energijom, odnosno isporuci toplinske energije, čiji uzrok nije u opsegu nadležnosti KRAJNJIH KUPACA, isti imaju pravo na otklanjanje tih smetnji.
(3)        Smetnje iz stavka 2. ovoga članka dužan je otkloniti energetski subjekt, odnosno KUPAC u najkraćem roku, a najduže u roku od 24 sata od zaprimljene obavijesti, osim u slučaju kada to objektivno, zbog prirode smetnji, nije moguće očekivati.
(4)        U slučaju prekida opskrbe toplinskom energijom zbog neispravnosti i kvarova na distribucijskoj mreži ili više sile u skladu s odredbama važećeg zakona o energiji, kada je procijenjeno trajanje prekida duže od četiri sata, KUPAC će na prikladan način o tome obavijestiti KRAJNJE KUPCE.
(5)        Ugovorne strane suglasne su da se odredbe o obvezama i odgovornostima KUPCA u vezi s predanom ili preuzetom toplinskom energijom i otklanjanjem smetnji ne primjenjuju za vrijeme više sile, pogona distribucijske mreže dok traju smetnje, izvanrednog pogona distribucijske mreže i izvanrednih okolnosti sukladno općim uvjetima i mrežnim pravima koje se odnose na djelatnosti na području toplinske energije.
(6)        Ugovorne strane suglasne su da KUPAC ne odgovara za štetu KRAJNJIM KUPCIMA uzrokovanu obustavom opskrbe toplinskom energijom u slučajevima kada distributer ima pravo obustaviti opskrbu toplinskom energijom sukladno važećim općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom.
VI.        POSTUPAK KOD NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 16.
(1)        KUPAC i ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA kontroliraju i utvrđuju neovlašteno korištenje toplinske energije.
(2)        Neovlaštenim korištenjem toplinske energije smatra se korištenje toplinske energije mimo zasebnog mjerila toplinske energije ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, zatim slučajevi kada je zasebno mjerilo toplinske energije ili uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije onesposobljeno za ispravan rad ili kada je sa zasebnog mjerila toplinske energije skinuta ili oštećena plomba te samovoljno priključenje na unutarnje instalacije.
(3)        U slučaju utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA i KUPAC zajedno procjenjuju potrošnju toplinske energije za fizičku ili pravnu osobu koja je neovlašteno koristila toplinsku energiju.
Članak 17.
(1)        U slučaju neovlaštene potrošnje toplinske energije obračun troškova za razdoblje neovlaštenog korištenja toplinske energije obavlja se temeljem:
–           procijenjene količine isporučene (preuzete) toplinske energije od strane ovlaštenog predstavnika i KUPCA;
–           pune mjesečne naknade za priključnu snagu, neovisno o utvrđenom broju dana unutar mjeseca;
–           pune mjesečne naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom, neovisno o utvrđenom broju dana unutar mjeseca;
–           pune mjesečne naknade za djelatnost kupca, neovisno o utvrđenom broju dana unutar mjeseca.
 (2)       U slučaju da se period neovlaštenog korištenja toplinske energije ne može utvrditi, za obračun troškova neovlaštenog korištenja toplinske energije koristi se zakonski rok zastare.
(3)        KUPAC će fizičkoj ili pravnoj osobi koja je neovlašteno koristila toplinsku energiju, istu obračunati po dvostruko većoj cijeni od važećih iznosa tarifnih stavki za snagu i energiju za ostale KRAJNJE KUPCE iste kategorije potrošnje.
(4)        Izdavanje računa za neovlašteno korištenje toplinske energije i naplata troškova toplinske energije u slučaju neovlaštene potrošnje toplinske energije vrši se na način kako je definirano u člancima 8. i 9. ovog Ugovora.
Članak 18.
Ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA obvezan je pisanim putem dostaviti KUPCU u roku od 8 dana od utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije parametre za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji će se primjenjivati u narednim obračunskim razdobljima, za pravnu ili fizičku osobu koja je neovlašteno koristila toplinsku energiju.
Članak 19.
U slučaju neovlaštenog korištenja toplinske energije KUPAC ima pravo zahtijevati od KRAJNJIH KUPACA izmještanje obračunskog mjernog mjesta ili zamjenu oštećenih mjerila toplinske energije i ostale mjerne opreme, sve o trošku KRAJNJIH KUPACA.
VII.       IZDVAJANJE I ISKLJUČENJE IZ TOPLINSKOG SUSTAVA
Članak 20.
(1)        KRAJNJI KUPCI na zajedničkom mjerilu toplinske energije mogu se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine te ukoliko ispune sve ostale uvjete propisane Zakonom o tržištu toplinske energije, članak 45. stavak 1.
(2)        KRAJNJI KUPCI iz stavka 1. ovoga članka dužni su plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.
(3)        Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika KUPCU, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih KRAJNJIH KUPACA na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar građevine.
(4)        KUPAC na temelju pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika provodi sve aktivnosti za isključenje cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ovog Ugovora.
VIII.      PRERASPODJELA TOPLINSKE ENERGIJE
Članak 21.
(1)        Ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA na zajedničkom mjerilu toplinske energije može na temelju odluke KRAJNJIH KUPACA, koja je donesena većinom glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, od KUPCA zatražiti preraspodjelu količine isporučene toplinske energije za pojedinog KRAJNJEG KUPCA u slučaju praznog stana, nedovoljne temperature uslijed greške na unutrašnjim instalacijama i slično.
(2)        KUPAC je dužan udovoljiti zahtjevu ovlaštenog,predstavnika iz stavka 1. ovog članka ukoliko za to postoje tehnički uvjeti.
(3)        KUPAC je dužan o zahtjevu ovlaštenog predstavnika iz stavka 1. ovog članka donijeti odluku u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
(4)        Preraspodjela u slučaju smanjenja količine toplinske energije iz stavka 1. ovog članka obavlja se na način daje KRAJNJI KUPAC dužan plaćati troškove energije u iznosu utvrđenom odlukom KRAJNIH KUPACA, dok je sve ostale troškove toplinske energije i naknade dužan plaćati u punom iznosu.
(5)        KUPAC će zatraženu i odobrenu preraspodjelu izvršiti kod izdavanja slijedećeg računa za toplinsku energiju i primjenjivati je do trenutka opoziva od strane ovlaštenog predstavnika KRAJNJIH KUPACA.
(6)        Ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne može zatražiti
preraspodjelu količine toplinske energije u slučaju da se raspodjela i obračun troškova toplinske energije za sve KRAJNJE KUPCE vrši temeljem očitanja zasebnih mjerila toplinske energije ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.
IX.        OSTALE MEĐUSOBNE OBVEZE
Članak 22.
(1)        KUPAC je dužan obavljati djelatnost kupca toplinske energije temeljem odredbi Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13,14/14), općih uvjeta i mrežnih pravila koje se odnose na djelatnosti na području toplinske energije, metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.
(2)        KUPAC se obvezuje dostaviti KRAJNJIM KUPCIMA pisano izvješće o svom poslovanju do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.
(3)        KUPAC je dužan u računu, odnosno prilogu računa ili u promocijskim materijalima koji se dostavljaju KRAJNJIM KUPCIMA, navesti barem jednom godišnje podatke o potrošnji toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije radi poticanja i usmjeravanja KRAJNJIH KUPACA na učinkovito korištenje toplinske energije.
(4)        KUPAC je dužan na zahtjev ovlaštenog predstavnika suvlasnika dostaviti podatke o potrošnji toplinske energije za svakog KRAJNJEG KUPCA na zajedničkom mjerilu toplinske energije, u svrhu praćenja potrošnje toplinske energije ili utvrđivanja neovlaštenog korištenja toplinske energije.
Članak 23.
(1)        KUPAC obavlja isporuku toplinske energije i usluge upravljanja, rukovanja i održavanja toplinske podstanice prema Ponudi iz priloga ovog Ugovora, izdaje račune KRAJNJIM KUPCIMA, te obavlja uslugu izvještavanja KRAJNJEG KUPCA.
(2)        Zbog sigurnosnih uvjeta i uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti na radu, pristup toplinskoj podstanici ima isključivo KUPAC, a ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA može zatražiti pristup toplinskoj podstanici isključivo uz prisutnost ovlaštene osobe KUPCA.
(3)        KUPAC toplinske energije dužan je na pisani zahtjev ovlaštenog predstavnika KRAJNJIH KUPACA isprazniti i napuniti unutarnje instalacije grijanja u slučaju planiranih radova na unutarnjim instalacijama izvan ogrjevne sezone.
(4)        KRAJNJI KUPCI dužni su voditi brigu o unutarnjim instalacijama grijanja u svojim samostalnim uporabnim cjelinama.
(5)        U slučaju smetnji ili kvarova na unutarnjim instalacijama u zgradi/građevini, KRAJNJI KUPCI dužni su o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti KUPCA.
(6)        KRAJNJI KUPCI ne mogu bez pisane suglasnosti KUPCA obavljati preinake na unutarnjim instalacijama u svojim samostalnim uporabnim cjelinama.
(7)        KUPAC ne odgovara za štetu nastalu kao posljedicu puknuća ili drugog kvara na unutarnjim instalacijama.
Članak 24.
(1)        Potpisom ovog Ugovora smatra se da su KRAJNJI KUPCI dali suglasnost KUPCU da za vrijeme trajanja ovog Ugovora poduzme sve radnje za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka, uključujući i podatak o osobnom identifikacijskom broju.
(2)        Ugovorne strane izjavljuju da će svi podaci i činjenice, do kojih se dolazi temeljem posrednih i/ili neposrednih saznanja, a u vezi su sa sklapanjem i provedbom ovog Ugovora, osobito ali ne ograničeno na postojanje i sadržaj ovog Ugovora, biti smatrani poslovnom tajnom.
(3)        Ugovorne strane se obvezuju da ih neće odati i/ili učiniti dostupnim trećima, niti ih koristiti za druge svrhe od onih navedenih u ovom Ugovoru, osim u slučaju u kojem je KUPAC dužan u realizaciji svojih ugovora s trećim stranama koristiti podatke iz ovog Ugovora. U takvom slučaju KUPAC se obvezuje Ugovorom ili aneksom već postojećeg Ugovora obvezati treće strane na čuvanje poslovnih informacija KUPCA na koje se i sam obvezao ovim Ugovorom, uz obavijest KRAJNJIM KUPCIMA kome i u koju svrhu su podaci ustupljeni.
(4)        Obveza tajnosti ne primjenjuje se na sljedeće informacije:
–           koje su dostupne javnosti, ili koje će postati javne u budućnosti neovisno         o propustu       ugovorne strane            koja prima podatke, ili
–           za koje se može dokazati da su bile poznate ugovornoj strani koja prima podatke i prije stupanja na snagu ugovora, ili
–           do kojih je ugovorna strana koja prima podatke došla putem treće strane koja nije vezana obvezom tajnosti prema ugovornoj strani na koju se podatak odnosi, ili
–           podaci za koje postoji zakonska obveza da se otkriju i/ili objave sukladno        zakonskoj         regulativi do            stupanja i u odnosu prema osobama kako je navedeno takvim propisima.
(5)        Važenje gore navedene obveze čuvanja tajnosti podataka ostaje na snazi još dodatne tri (3) godine nakon prestanka važenja ovog Ugovora.
X.         TRAJANJE I UVJETI RASKIDA UGOVORA
Članak 25.
(1)        Ovaj Ugovor stupa na snagu datumom potpisa ugovornih strana, koje suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme.
(2)        Ugovorne strane mogu raskinuti ovaj Ugovor najranije protekom jedne (1) godine od datuma stupanja na snagu istoga, putem pisane obavijesti o raskidu upućene drugoj ugovornoj strani preporučenom pošiljkom, osim u slučajevima neispunjavanja obveza bilo koje ugovorne strane, kada Ugovor mogu raskinuti i prije isteka jedne (1) godine.
(3)        Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida ugovora zbog neispunjenja obveza druge ugovorne strane, obvezuje se prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu ugovora dostaviti pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani o neizvršavanju obveza s dodatnim rokom za ispunjenje obveza.
(4)        Otkazni rok za raskid ovog Ugovora za obje ugovorne strane iznosi minimalno trideset (30) dana od dana podnošenja pisane obavijesti, a Ugovor se ima smatrati raskinutim sa zadnjim danom u mjesecu.
(5)        KRAJNJI KUPCI imaju pravo na promjenu KUPCA na način i po postupku određenom odredbama Zakona o tržištu toplinske energije za odabir kupca toplinske energije.
(6)        Sukladno ovlaštenju, ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA podnosi pisanu obavijest o raskidu Ugovora o potrošnji toplinske energije u kojoj je točno naznačen datum raskida Ugovora, a sukladno odredbama ovog članka.
 
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ugovorne strane su suglasne da tijekom važenja ovog Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećeg Zakona o tržištu toplinske energije, općih uvjeta i mrežnih pravila koje se odnose na djelatnosti na području toplinske energije, metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i drugih primjenjivih zakonskih i podzakonskih akata.
Članak 27.
Sve međusobne sporove koji bi mogli proisteći iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem i dogovorom, a sporove koje ne uspiju riješiti mirnim putem, rješavat će stvarno nadležni sud u Zagrebu.
Članak 28.
Ugovor je sklopljen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih jedan (1) primjerak zadržava ovlašteni predstavnik KRAJNJIH KUPACA, a jedan (1) primjerak KUPAC.
Članak 29.
Svi prethodno sklopljeni ugovori koji svojim odredbama uređuju isporuku odnosno opskrbu toplinskom energijom za obračunska mjerna mjesta sadržana u ovom Ugovoru, potpisom ovog Ugovora stavljaju se izvan snage.
U          ,           2014. godine .
ZA KUPCA
mr.sc.Robert Krklec, dipl.ing.el.
ZA KRAJNJE KUPCE
Ovlašteni predstavnik/ci suvlasnika