Upis u zemljišne knjige
Vlasnički list postaje jedini dokumenat kojim će se dokazivati vlasništvo nad nekretninom
Ovršni postupak
Ovršni postupak je nužan radi zaštite većine suvlasnika koji plaćaju pričuvu zgrade
Etažiranje zgrade
Izrada diobenog elaborata prethodi postupku etažiranja zgrade
Promjena vlasništva
Kako izvršiti prijavak promjene vlasništva nad nekretninom
Zakoni
Ovdje možete pronaći najvažnije zakone vezane uz upravljanje i održavanje zgrada
Kućni red
Brojni problemi nastaju ukoliko Kućnim redom suvlasnici ne odrede pravila ponašanja.

pravni savjetiPravni poslovi baza su za učinkovito upravljanje a samim time i održavanje stambenih i poslovnih zgrada. Zahvaljujući kvalitetno pripremljenim Međuvlasničkim ugovorom te Ugovorom o upravljanju, izbjegavaju se nepotrebni sukobi između suvlasnika , što u konačnici dovodi do redovitih uplata na račun pričuve, čime se osiguravaju sredstva za redovno održavanje zgrade.
Temeljem predočenog izvještaja financijske službe o dugovanju za pričuvu pojedinih suvlasnika, dužnicima dostavljamo obavijest na uplatnici o dospjelom dugu, te ukoliko dužnik ne podmirio dugovanje u roku navedenom na uplatnici , dužniku se dostavlja opomena pred utuženje, odnosno pred postupak ovrhe za naplatu duga. U slučaju da se dužnik ne odazove, odnosno u danom roku ne podmiri obvezu, upravitelj u ime i za račun ostalih suvlasnika, pokreće postupak naplate putem javnog bilježnika a u slučaju prigovora na ovrhu, nadležnog suda.

U bitnome, tužitelji u postupku naplate putem suda su svi ostali suvlasnici, osim tuženoga.

Zapad-stan kao upravitelj, u ime i za račun suvlasnika može pokrenuti ovršni postupak prisilne naplate dugovanja bez ikakve naknade za taj posao. Ovršni postupak se pokreće prijedlogom ovrhovoditelja – suvlasnika zgrade. Troškove postupka u vezi određivanja i provedbe ovrhe snosi ovrhovoditelj. Postupak ovrhe smatra se završenim pravomoćnošću odluke o odbacivanju ili odbijanju ovršnog prijedloga, provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava ili obustavom ovrhe.

Upravo Vašim redovitim uplatama, redovitom kontrolom uplata zajedničke pričuve i pravodobnim reagiranjem na opomene, izbjegnut ćete troškove ovršnog postupka.

Upravitelj je nalogoprimac suvlasnika, pa se glede njegovih prava i dužnosti primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu.

Provjera duga za pričuvu
kat, ulica , kućni broj, GRAD
Upišite poziv na broj sa uplatnice za pričuvu , računa ili opomene
reCAPTCHA is required.