KREDITODOBRENU slučajevima kad je potrebno osigurati velika sredstva,za rekonstrukcije i velike zahvate na zgradi ,nužno je osigurati sredstva putem kredita.

  • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Uredba o održavanju zgrada, a sve u svezi sredstava zajedničke pričuve suvlasnika nekretnina, poznaje pojam kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
  • Člankom 2. Uredbe o održavanju zgrada određeno je da sredstva zajedničke pričuve suvlasnici koriste prema godišnjem odnosno višegodišnjem programu i za pokriće troškova otplate kredita za financiranje troškova održavanja i poboljšavanja zgrade.
  • Krediti za redovno održavanje zgradeMeđuvlasničkim ugovorom suvlasnici stambene ili stambeno-poslovne zgrade dogovorili su se da u okviru redovitog upravljanja donose odluku o uzimanju kredita, uz naznaku da donošenje odluke o kreditu treba biti u svezi namjene za koju se isti uzima.
  • Dakle, ako se radi o kreditu za održavanje zgrade potrebna je većina glasova suvlasnika zgrade (obzirom na stambenu površinu u vlasništvu), odnosno ako bi se radilo o poboljšavanju zgrade, potrebna je suglasnost svih suvlasnika.
  • Ugovorom o upravljanju stambenom zgradom sklopljenim s upraviteljem suvlasnici su ovlastili upravitelja da u njihovo ime i za njihov račun uzima kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na temelju odluke suvlasnika.
  • Sažeto rečeno, moguće je da suvlasnici podignu kredit i da isti otplaćuju iz sredstava zajedničke pričuve, a prema unaprijed usvojenom planu i programu.

UVJETI KREDITA - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

MODEL KREDITIRANJA SUVLASNIKA ZGRADA pbz-logoNa temelju dugogodišnje suradnje i razmjene iskustava s upraviteljima nekretninama, u Privrednoj banci Zagreb d.d. smo razvili model kreditiranja koji u potpunosti odgovara na sve Vaše potrebe vezano uz uređivanje suvlasničkih dijelova zgrade. Naš model kreditiranja podrazumijeva proces u kojemu na zahtjev upravitelja nekretninama Banka odobrava kreditnu liniju (limit) te s upraviteljem nekretninama zaključuje Sporazum o poslovnoj i tehničkoj suradnji kojim se reguliraju prava i obveze u provedbi kreditiranja suvlasnika zgrada. Upravo se iz odobrenog limita odobravaju pojedinačni krediti suvlasnicima zgrada, odnosno zgradama koje zadovoljavaju kriterije kreditne sposobnosti. Ugovor o kreditu potpisuju Banka, ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade i upravitelj nekretninama.

Koji su koraci u ugovaranju kredita?

· ako isti već ne postoji, prvi je korak otvaranje podračuna zgrade u Privrednoj Banci vezano za transakcijski račun upravitelja nekretninama · predstavnik suvlasnika zgrade potom upućuje preliminarni zahtjev za investicijom upravitelju nekretninama · upravitelj nekretninama izrađuje tender, odnosno troškovnik za zgradu · na temelju tendera/troškovnika prikupljaju se ponude izvođača radova · nakon što je odabrao izvođača radova, upravitelj nekretninama za predmetnu zgradu traži od Banke otplatni plan te na temelju otplatnog plana i troškovnika zajedno s predstavnikom zgrade priprema projekciju troškova · u idućem koraku upravitelj nekretninama podnosi Banci zahtjev za odobrenje kredita · uz zahtjev za odobrenje kredita upravitelj nekretninama Banci dostavlja analitičku karticu zgrade za zadnjih 12 mjeseci iz koje se vidi urednost plaćanja pričuve (minimalno 70% u zadnja 3 mjeseca) i odluku/suglasnost suvlasnika zgrade za izvođenje radova, za prihvaćanje odabranog izvođača radova, za kreditno zaduženje kod Banke uz uvjete iz Sporazuma, za povećanje mjesečne pričuve dostatno za otplatu kredita, za ovlaštenje predstavniku zgrade da u ime suvlasnika zgrade potpiše s Bankom ugovor o kreditu (sve na jednom dokumentu), pri čemu je važno naglasiti da ta odluka/suglasnost mora biti potpisana od suvlasnika koji posjeduju minimalno 60% suvlasničkih dijelova · posljednji korak u ugovaranju kredita je zaključivanje Ugovora o kreditu, a njega potpisuju Banka, ovlašteni predstavnik zgrade i upravitelj nekretninama  

Koji su osnovni uvjeti kredita?

· vrsta posla: dugoročni kredit, valutna klauzula u EUR · korisnici kredita: suvlasnici zgrade na upravljanju kod upravitelja nekretninama · namjena kredita: adaptacija i rekonstrukcija zajedničkih dijelova zgrada · iznos pojedinačnog kredita: sukladno izračunu kreditne sposobnosti “zgrade” mjesečna rata ne smije biti veća od 90% uplaćenih pričuva umanjenih za naknadu upravitelju nekretninama i fiksne troškove · rok korištenja pojedinog kredita: do 12 mjeseci · rok vraćanja kredita: do 10 godina · kamatna stopa: za kunske kredite fiksna, u visini 5,99 % godišnje, za kredite uz valutnu klauzuku EURa fiksna, u visini 5,50 % godišnje · naknada: za obradu zahtjeva 0,50% jednokratno · izvor otplate kredita: sredstva zajedničke pričuve pojedine zgrade na podračunu zgrade  

Posebne ugovorne obveze

· upravitelj nekretninama obvezuje u potencijal Banke uključivati određeni postotak kunskih i deviznih sredstava sve do konačne otplate svih kredita · korisnik kredita (kreditirana zgrada) se obvezuju sredstva zajedničke pričuve držati isključivo na (pod)računu zgrade otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d.

UVIJETI KREDITA - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Za što se sve može koristiti kredit za obnovu zgrada oštećenih potresom?

  • za sve vrste radova na stambenoj zgradi oštećenoj potresom
  • za sve hitne intervencije/sanaciju štete na stambenoj zgradi oštećenoj potresom
  • energetsku obnovu zgrade oštećene potresom
  • za otplatu kredita za stambene zgrade oštećene potresom, nabavu opreme i uređaja ili refundaciju prethodno uloženih vlastitih sredstava upravitelja zgrade/suvlasnika na temelju računa za izvršene radove/opremu radi otklanjanja oštećenja na zgradi uzrokovanih potresom i to unatrag 12 (dvanaest) mjeseci

Izračunajte kredit za potreban iznos !

 

 

KREDITNI KALKULATOR