OBRACUNPOREZA

Izmjene kod obračuna HONORARA za 2017. godini:

  • Porez će se obračunavati po stopi od 24% (trenutno je 25%)
  • Neće biti izuzeća obračuna doprinosa za umirovljenike
  • Doprinosi za zdravstveno osiguranje umanjuje se s 15% na 7,5%
  • Doprinosi za mirovinsko osiguranje umanjuju se s 20% na 10% (MIO 1. stup – 7,5%, MIO 2. stup – 2,5%)

Izmjene stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine.

Kalkulator naknade predstavnika - NETO iznos

Kalkulator naknade predstavnika - BRUTO iznos

Honorar ovlaštenog predstavnika zgrade predstavlja financijsku nagradu za poslove koje isti obavlja u ime suvlasnika zgrade. Honorar se isplaćuje mjesečno a njegov iznos ovisi o dogovoru suvlasnika zgrade i određuje se Međuvlasničkim ugovorom.Prema važećem Pravilniku o porezu na dohodak svi honorari moraju se isplaćivati na žiro račun. Pod honorarima se misli na povremene poslove koji se obavljaju temeljem Ugovora o djelu. To su najčešće na stambenoj zgradi predstavnik suvlasnika, čistačica, rukovatelj kotlovnicom te domar.

Upravitelj zgrade isplaćuje honorar i OBVEZAN je uplatiti i sva davanja (poreze i doprinose) za honorarnog djelatnika.
Upravitelj zgrade svaki mjesec podnosi JOPPD obrazac  Poreznoj upravi kao i godišnju potvrdu honorarnom djelatniku o ukupnim isplaćenim honorarima , porezima i doprinosima.

Honorar se isplaćuje ISKLJUČIVO NA ŽIRO RAČUN !!!!