Projekte je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Zapad stana d.o.o.”

www.strukturni fondovi.hr

Naziv projekta: 

Energetska obnova

zgrade Kolara Slavka 13 a-e, Velika Gorica

Opis i ciljevi projekta:  Zgrada na adresi Slavka Kolara 13A – 13E provest će sljedeće mjere obnove radi uštede energije:

• toplinska izolacija vanjskih zidova pročelja

• rekonstrukcije i toplinska izolacija ravnog krova na način da se izvodi kosi krov

minimalnog nagiba (10%) s pokrovom od falcanog lima,

• toplinska izolacija podgleda stropa prizemlja

• zamjena dijela postojeće stolarije

Potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje smanjuje se

– sa: QH,nd = 448.291 kWh

– na: QH,nd = 193.467 kWh

– za: 254.824 kWh/a, odnosno za 56,84%.

Smanjenje emisije CO2: 39,36 t/god

Naziv korisnika: Suvlasnici stambene zgrade Kolara Slavka 13 a-e, zastupani po upravitelju Zapad stan d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 4.049.030,34 kuna

 

EU sufinanciranje projekta: 2.396.622,60 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2016.-31.08.2018.

 

Faza radova:  Radovi su završeni, dovršen energetski pregled zgrade nakon energetske obnove i  izrada energetskog certifikata kojim se dokazuju uštede od 57,69%